Voľné pracovné miesta

Mesto Čadca
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

v zmysle ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka

Materskej školy, Milošová 445, 022 01 Čadca

Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:

 •   kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

 •   najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 •   prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Iné kritéria a požiadavky:

 •   ovládanie štátneho jazyka,

 •   znalosť legislatívy v oblasti školstva, pracovnoprávnych vzťahov a ekonomických vzťahov,

 •   bezúhonnosť podľa ust. § 15 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 •   zdravotná spôsobilosť,

 •   práca s počítačom ( internet, word, excel),

 •   riadiace a organizačné schopnosti,

 •   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

  Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 •   písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

 •   overené kópie dokladov o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania pre daný druh školy,

 •   profesijný štrukturovaný životopis,

 •   potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe,

 •   písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,

 •   súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 •   lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického

  zamestnanca,

 •   čestné vyhlásenie o bezúhonnosti §15ods.1 zákona č.138/2019.

  Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
  Písomnú žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 09. 11. 2021 do 12.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca. Obálku označte heslom „VK – riaditeľ MŠ, Milošová 445, Čadca - neotvárať“ s uvedením odosielateľa a adresy.
  Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.
  Ďalšie informácie: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca,
  041/4302277

  V Čadci, 08.10.2021 Ing. Milan Gura primátor mesta