O nás

Personál materskej školy

Riaditeľka
Mgr. Zuzana Masnicová
Zástupkyňa
Mgr. Lenka Dufeková
Triedna učiteľka
Mgr. Marianna Jarabicová
Triedna učiteľka
Veronika Podsklanová
Triedna učiteľka
Ing. Mária Miková
Triedna učiteľka
Mgr. Margita Kristeková
Učiteľka
Mgr. Lenka Dufeková
Učiteľka
Mgr. Zuzana Masnicová
Učiteľka
Helena Privarová
Učiteľka
Lucia Krčmáriková
Učiteľka
Tatiana Martiniaková
Učiteľka
Mgr. Jana Čimborová - MD
Učiteľka
Adéla Kovaľová - MD
Účtovníčka, PAM
Mgr. Katarína Jánošíková
Vedúca ŠJ
Mgr. Marcela Zvercová
Hlavná kuchárka
Miroslava Šupolová
Kuchárka
Božena Mitrengová
Pomocná sila v kuchyni
Alena Holániová
Údržbár
Milan Kuric
Upratovačka
Stanislava Kuricová
Upratovačka
Anna Mitková

Triedy materskej školy

Motýliky: 4-6 ročné deti
Triedna učiteľka: Mgr. Marianna Jarabicová
Zástupkyňa: Mgr. Lenka Dufeková
Mravčeky: 4-6 ročné deti
Triedna učiteľka: Veronika Podsklanová
Učiteľka: Helena Privarová
Riaditeľka: Mgr. Zuzana Masnicová
Včielky: Deti mladšie ako 3 roky a 3 - ročné deti
Triedna učiteľka: Mgr. Margita Kristeková
Učiteľka: Tatiana Martiniaková
Lienky: 3 - 4 ročné deti
Triedna učiteľka: Ing. Mária Miková
Učiteľka: Lucia Krčmáriková

Prevádzka materskej školy

6,30 – 16,30 hod

Prijímanie detí do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú dostanete v materskej škole v čase:

od 01.05.2023 do 31.05.2023 alebo si ju môžete stiahnuť priamo zo stránky v odkaze nižšie. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na stiahnutie tu: 

Pre školský rok 2023/2024 sa do materskej školy prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prijímame deti vo veku od dvoch rokov do šiestich rokov.

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. U dvojročných detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.

Deti, ktoré nebudú môcť byť prijaté budeme viesť v zozname náhradníkov.

Úhrada za materskú školu

Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej MESTOM Čadca prispieva mesačne zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na jedno dieťa sumou 20 Eur. V mesiacoch júl, august sumou 30 Eur. Deti s trvalým pobytom mimo mesta Čadca sumou 20 Eur.

Poplatok za MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vždy podľa pokynu riaditeľky MŠ najneskôr však do 10.- teho v mesiaci.

Deti, ktoré majú 1 rok pred nástupom do základnej školy poplatok neplatia.

Rada školy

Poradným orgánom riaditeľky materskej školy je Rada školy:

Predseda: Ing. Mária Miková

Člen: Tatiana Martiniaková

Člen: Mgr. Viola Liptáková

Člen: Miroslava Martiniaková

Člen: Stanislava Kuricová

Člen: Ing. Peter Lariš

Člen: Mgr. Martin Briestenský

Školská jedáleň

Materská škola Milošová má svoju školskú jedáleň. V prevádzkovom poriadku materskej školy sa dozviete časový harmonogram podávania stravy. Vedúca ŠJ má pre kontakt s rodičmi určené hodiny, kedy sa môžete na ňu obrátiť so svojimi dotazmi a platením za stravu..

Školská jedáleň sa podieľa na podávaní denného pitného režimu pre detí v rámci projektu Škola podporujúca zdravie.

Stravná jednotka

Desiata: 0,38 EUR

Obed: 0,90 EUR

Olovrant: 0,26 EUR

Réžia mesačne: 5 EUR

Prihlasovanie detí na stravu

Odhlasovanie detí

Pokiaľ je to možné, treba odhlásiť deti vopred. V nevyhnutných prípadoch treba dieťa odhlásiť v MŠ do 7,00 hod. druhého dňa. Inak je rodič povinný stravu zaplatiť.

Jedálny lístok je vyvesený na viditeľnom mieste pre rodičov. Zákonný zástupca nájde jedálny lístok na www.jedalen.sk