O nás

Personál materskej školy

Riaditeľka
Mgr. Margita Masnicová
Zástupkyňa
Mgr. Lenka Dufeková
Triedna učiteľka
Mgr. Jana Čimborová
Triedna učiteľka
Mgr. Margita Kristeková
Triedna učiteľka
Ľudmila Vašková
Triedna učiteľka
Mgr. Marianna Jarabicová
Učiteľka
Mgr. Lenka Dufeková
Učiteľka
Margita Prívarová
Učiteľka
Tatiana Martiniaková
Učiteľka
Ing. Mária Miková
Učiteľka
Bc. Soňa Cyprichová
Učiteľka
Adéla Kovaľová
Učiteľka
Mgr. Zuzana Masnicová - MD
Účtovníčka, PAM
Mgr. Katarína Jánošíková
Vedúca ŠJ
Mgr. Marcela Zvercová
Kuchárka
Anna Machovčáková
Kuchárka
Božena Mitrengová
Školník
Milan Kuric
Školníčka
Stanislava Kuricová
Upratovačka
Anna Mitková

Triedy materskej školy

Motýliky: 5-6 ročné deti
Triedna učiteľka: Mgr. Marianna Jarabicová
Učiteľka: Bc. Soňa Cyprichová
Mravčeky: 4-5 ročné deti
Triedna učiteľka: Ľudmila Vašková
Učiteľka: Mgr. Lenka Dufeková
Učiteľka: Mgr. Margita Masnicová
Myšky: 3-4 ročné deti
Triedna učiteľka: Mgr. Margita Kristeková
Učiteľka: Tatiana Martiniaková
Včielky: deti mladšie ako 3 roky a 3 ročné deti
Triedna učiteľka: Mgr. Jana Čimborová
Učiteľka: Margita Prívarová
Lienky: deti mladšie ako 3 roky
Triedna učiteľka: Mgr. Jana Čimborová
Učiteľka: Ing. Mária Miková
Učiteľka: Adéla Kovaľová

Prevádzka materskej školy

6,45 – 16,00 hod

Prijímanie detí do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú dostanete v materskej škole v čase:

od 15.2.2019 do 15.3.2019

Pre školský rok 2019/2020 sa do materskej školy prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prijímame deti vo veku od dvoch rokov do šiestich rokov.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti zamestnaných rodičov. U dvojročných detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.

Deti, ktoré nebudú môcť byť prijaté budeme viesť v zozname náhradníkov.

Úhrada za materskú školu

Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej MESTOM Čadca prispieva mesačne zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na jedno dieťa:

a) Vo veku od 2 do 3 rokov sumou: 20,-€

b) Vo veku od 3 rokov: 15,-€

c) S trvalým pobytom mimo územia MESTA Čadca sumou: 20,-€

d) V mesiacoch júl, august s trvalým pobytom na území MESTA Čadca sumou: 25,-€

e) V mesiacoch júl, august s trvalým pobytom mimo územia MESTA Čadca sumou: 50,-€.

Poplatok za MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vždy podľa pokynu riaditeľky MŠ najneskôr však do 10.- teho v mesiaci.

Deti, ktoré majú 1 rok pred nástupom do základnej školy poplatok neplatia.

Rada školy

Poradným orgánom riaditeľky materskej školy je rada školy:

Predseda: Mgr. Jana Čimborová

Člen: Mgr. Marianna Jarabicová

Člen: Mgr. Viola Liptáková

Člen: Denisa Veselková

Člen: Stanislava Kuricová

Člen: Ing. Peter Lariš

Člen: JUDr. Jozef Pajer

Školská jedáleň

Materská škola Milošová má svoju školskú jedáleň. V prevádzkovom poriadku materskej školy sa dozviete časový harmonogram podávania stravy. Vedúca ŠJ má pre kontakt s rodičmi určené hodiny, kedy sa môžete na ňu obrátiť so svojimi dotazmi a platením za stravu..

Školská jedáleň sa podieľa na podávaní denného pitného režimu pre detí v rámci projektu Škola podporujúca zdravie.

Stravná jednotka

Desiata: 0,30 EUR

Obed: 0,72 EUR

Olovrant: 0,25 EUR

Réžia mesačne: 3 EUR

Odhlasovanie detí

Pokiaľ je to možné, treba odhlásiť detí vopred. V nevyhnutných prípadoch treba dieťa odhlásiť v MŠ do 7,00 hod. druhého dňa. Inak je rodič povinný stravu zaplatiť.

Jedálny lístok je vyvesený na viditeľnom mieste pre rodičov. Zákonný zástupca nájde jedálny lístok na www.jedalen.sk