O nás

Personál materskej školy

Riaditeľka
Mgr. Margita Masnicová
Triedna učiteľka
Ing. Mária Miková
Triedna učiteľka
Margita Prívarová
Triedna učiteľka
Mgr. Lenka Dufeková
Triedna učiteľka
Tatiana Martiniaková
Učiteľka
Mgr. Zuzana Masnicová
Učiteľka
Ľudmila Vašková
Učiteľka
Adéla Kovaľová
Učiteľka
Mgr. Marianna Jarabicová
Učiteľka
Mgr. Jana Čimborová - MD
Učiteľka
Mgr. Margita Kristeková - MD
Účtovníčka, PAM
Mgr. Katarína Jánošíková
Vedúca ŠJ
Mgr. Marcela Zvercová
Pomocná kuchárka
Miroslava Šupolová
Kuchárka
Božena Mitrengová
Kuchárka
Mgr. Terézia Babuliaková
Školník
Milan Kuric
Školníčka
Stanislava Kuricová
Upratovačka
Anna Mitková

Triedy materskej školy

Motýliky: 5-6 ročné deti
Triedna učiteľka: Mgr. Lenka Dufeková
Učiteľka: Mgr. Marianna Jarabicová
Mravčeky: 4-5 ročné deti
Triedna učiteľka: Margita Prívarová
Učiteľka: Ľudmila Vašková
Učiteľka: Mgr. Margita Masnicová
Včielky: 3 - 4 ročné deti
Triedna učiteľka: Tatiana Martiniaková
Učiteľka: Adéla Kovaľová
Lienky: 3 - 4 ročné deti
Triedna učiteľka: Ing. Mária Miková
Mgr. Zuzana Masnicová

Prevádzka materskej školy

6,45 – 16,00 hod

Prijímanie detí do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú dostanete v materskej škole v čase:

od 15.2.2021 do 15.3.2021

Pre školský rok 2021/2022 sa do materskej školy prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke alebo zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prijímame deti vo veku od dvoch rokov do šiestich rokov.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti zamestnaných rodičov. U dvojročných detí predpokladáme osvojené hygienické návyky.

Deti, ktoré nebudú môcť byť prijaté budeme viesť v zozname náhradníkov.

Úhrada za materskú školu

Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej MESTOM Čadca prispieva mesačne zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na jedno dieťa sumou 20 Eur. V mesiacoch júl, august sumou 30 Eur. Deti s trvalým pobytom mimo mesta Čadca sumou 20 Eur.

Poplatok za MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vždy podľa pokynu riaditeľky MŠ najneskôr však do 10.- teho v mesiaci.

Deti, ktoré majú 1 rok pred nástupom do základnej školy poplatok neplatia.

Rada školy

Poradným orgánom riaditeľky materskej školy je Rada školy:

Predseda: Ing. Mária Miková

Člen: Tatiana Martiniaková

Člen: Mgr. Viola Liptáková

Člen: Miroslava Martiniaková

Člen: Stanislava Kuricová

Člen: Ing. Peter Lariš

Člen: JUDr. Jozef Pajer

Školská jedáleň

Materská škola Milošová má svoju školskú jedáleň. V prevádzkovom poriadku materskej školy sa dozviete časový harmonogram podávania stravy. Vedúca ŠJ má pre kontakt s rodičmi určené hodiny, kedy sa môžete na ňu obrátiť so svojimi dotazmi a platením za stravu..

Školská jedáleň sa podieľa na podávaní denného pitného režimu pre detí v rámci projektu Škola podporujúca zdravie.

Stravná jednotka

Desiata: 0,38 EUR

Obed: 0,90 EUR

Olovrant: 0,26 EUR

Réžia mesačne: 5 EUR

Prihlasovanie detí na stravu

Zápisný lístok stravníka k nahliadnutiu

Odhlasovanie detí

Pokiaľ je to možné, treba odhlásiť deti vopred. V nevyhnutných prípadoch treba dieťa odhlásiť v MŠ do 7,00 hod. druhého dňa. Inak je rodič povinný stravu zaplatiť.

Jedálny lístok je vyvesený na viditeľnom mieste pre rodičov. Zákonný zástupca nájde jedálny lístok na www.jedalen.sk