Aktuálne oznamy

 

 

O Z N A M

Poplatky za materskú školu sa vyberajú za mesiac Január 2021:

26.01.2021/ utorok / od 7,00 - 16,00 hod. 

 

Žiadame všetkých rodičov, aby zaplatili poplatok v uvedenom termíne.

Ak dieťa bolo prítomné v materskej škole aspoň 1 deň v mesiaci január 2021 rodič je povinný zaplatiť čiastku 20,-€.

Ak dieťa bolo neprítomné v materskej škole celý mesiac, rodič je povinný priniesť potvrdenie od lekára. Ak potvrdenie neprinesie je povinný zaplatiť čiastku 20,-€.

Za stravu zaplatia len deti, ktoré navštevovali materskú školu v mesiaci Január 2021.

 

Mgr. Margita Masnicová

riaditeľka

 

 

 

 

Na základe usmernenia k prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Čadca, sú všetky školy zabezpečujúce výchovno - vzdelávací proces, otvorené pre všetky deti, ktoré sú prijaté do materských škôl, za dodržania všetkých hygienických opatrení a pokynov v čase pandémie. 

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí,

materská škola Milošová sa riadi pokynmi „Plánu návratu detí do škôl „na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v ktorom sa uvádza, že od 11. januára 2021 budú otvorené len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

 

Link na Plán návratu detí do škôl: 

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

 

Prosíme rodičov, zákonných zástupcov detí, aby sledovali pokyny a aktualizácie pokynov na stránke ministerstva školstva.

 

 

  

 

POĎAKOVANIE

Kolektív MŠ Milošová ďakuje p. Kondekovi za finančný sponzorský dar.

P. Jurištovej za krásny živý vianočný stromček.

Firme Nestlé, ktorá poskytla sladkosti do mikulášskych balíčkov. 

P.poslancom v RŠ Ing. Larišovi a JUDr. Pajerovi za sladkosti do mikulášskych balíčkov.

P. Martiniakovej za sladkosti do mikulášskych balíčkov. 

P. Strýčkovej za krásne sedacie vaky na každú triedu.

P. Szabovej za mikulášske vrecká a špeciálny darček -  vrecká na prezúvky pre každé dieťa a pomoc pri oslovovaní sponzorov - firma Nestlé. 

P. Polákovi za ovocie (mandarínky), ktoré sme deťom rozdali na Mikuláša. 

 

 

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Riaditeľka materskej školy, v súlade s dokumentom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydáva pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach: prevádzky a vnútorného režimu materskej školy na školský rok 2020/2021, a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

 

Zákonný zástupca dieťaťa:

 

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Všetky osoby pri vstupe do budovy si dezinfikujú ruky vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. 
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Dieťaťu umyje ruky bežným spôsobom a  odovzdáva ho  výhradne zamestnancovi materskej školy. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku.
 • Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021, oboznamuje sa s informáciami a oznamami, ktoré budú na nástenkách vo vstupných priestoroch, pri triedach a v šatniach detí.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha č.16962).Odporúčame si tlačivo vytlačiť, vypísať a odovzdať učiteľke na triede, aby sa zabránilo predlžovať čas pobytu v šatni vypisovaním tlačiva. Kto nemá možnosť vytlačiť si dané prehlásenie, tomu poskytne tlačivo materská škola.
 • Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 17272 ).
 • Rešpektuje pravidlá nenosiť hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Materská škola zabezpečí prevádzku v bežnom režime  v čase od 6:45 – 16:00 hodiny.