Aktuálne oznamy

POZOR, NAJNOVŠIE OZNAMY!!!

Žiadame rodičov, aby si svoje dieťa vyzdvihli z MŠ dňa 24.05. 2019 (piatok) do 12,30 hod. z dôvodu prípravy triedy na Eurovoľby 2019. Oznam bol prekonzultovaný so zriaďovateľom Mesto Čadca.

 

Materská škola Milošová 445 bude v čase letných prázdnin - t.j. od 01.07. - do 31.08. 2019 ZATVORENÁ.

 

Žiadame rodičov, aby na stránke www.msmilosova.sk sledovali aktuálne informácie o rekonštrukčných prácach prebiehajúcich v budove MŠ z dôvodu nástupu detí do MŠ v školskom roku 2019/20.

 

Riaditeľstvo MŠ

 

Pozor, dôležité oznamy!!!

Od 2.5. 2019 bude prevádzka Materskej školy Milošová fungovať v priestoroch ZŠ Prívary na prízemí.

Nástup prihlásených detí do ZŠ Prívary je dňa 02.05.2019 (t.j. štvrtok) od 6:45 hod. do 8.00 hod. Potom sa ZŠ zamyká!!  Taktiež žiadame rodičov, aby si deti vyzdvihovali z MŠ do 15.45, nakoľko sa budova o 16.00 hod. zamyká.

 

STRAVOVANIE DETÍ V ZŠ PRÍVARY

Každé dieťa sa stáva stravníkom školskej jedálne ZŠ Rázusova. Denne bude mať zabezpečenú stravu.

Každé odhlásenie alebo prihlásenie dieťaťa zo stravy, je rodič povinný nahlásiť deň vopred do 12:00 hodiny priamo do školskej jedálne. Napr. ak dieťa ochorie alebo si ho chcete nechať doma, musí ho rodič odhlásiť na potrebný počet dní do 12.00 hod. Ak sa po chorobe dieťa vracia do MŠ, je rodič povinný nahlásiť, že dieťa nastúpi do MŠ deň vopred do 12.00, aby sa s ním počítalo. V prípade, že tak neurobí, dieťa nemôže priviesť - nemalo by zabezpečenú stravu.

Nahláste vedúcej ŠJ dochádzku detí na dopoludnie (desiata+obed) alebo na celý deň (desiata+obed+olovrant)

Číslo do ŠJ p. Mgr. Zvercová: 0915872231

 

Prosíme rodičov, aby rešpektovali dané oznamy a predchádzali tak prípadným nedorozumeniam. 

Vážení rodičia, 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Materskej školy Milošová na školský rok 2019/2020 si môžete prevziať v ZŠ Prívary v priestoroch Materskej školy Milošová na prízemí v triede 5 - 6 ročných detí.

Riaditeľstvo MŠ

Vážení rodičia, 

ĎAKUJEME za sponzorské finančné príspevky, ktoré ste nám poskytli na obnovenie školskej záhrady, konkrétne na nákup hojdačiek, ktoré budú slúžiť pre VAŠE DETI. Zbierka pokračuje aj naďalej, v prípade záujmu prispieť na dobrú vec kontaktujte triedne pani učiteľky. 

 1. p. Jašurková 

 2. p. Tomčalová 

 3. p. Poláček 

 4. p. Gomolová 

 5. p. Jakubcová 

 6. p. Bojková 

 7. p. Liptáková 

 8. p. Mravcová 

 9. p. Kuricová 

10. p. Švábiková 

11. p. Veselková

12. p. Jurčíková 

13. p. Serdeľová 

14. p. Mičkechová 

15. p. Kupka 

16. p. Mravcová 

17. p. Blahutová

Veľmi si ceníme aj snahu rodičov, ktorí majú deti v materskej škole posledný rok a prispeli k zútulneniu prostredia MŠ. 

KOLEKTÍV MŠ 

POĎAKOVANIE RODIČOM

Kolektív Materskej školy Milošová 445 ďakuje rodičom za sponzorské dary v školskom roku 2018/2019.

p. Blažeková, Capeková - priebežné zabezpečovanie hygienických potrieb pre celú materskú školu v školskom roku 2018/2019 - mydlá, toaletný papier, vreckovky

p. Nečedová, p.Veselková, p. Ruceková - servítky, zubné pasty, vreckovky, 

p. Ruceková - pastelky pre deti

p. Nečedová - hračky pre deti

p. Kuricová - dekoračný šarkan - estetizácia chodby

p. Mravcová - CD rozprávky

p. Kubašková - kancelársky papier, ceruzky

p. Pokrývková - lopatky na sneh

p. Jašurková - farebné výkresy, pastelky, darčeky pre deti - háčkované kľúčenky, háčkovaný maskot triedy

p. Szabová - pomoc pri projekte Domestos, vrecká na mikulášske balíčky, látky na kreatívnu tvorbu

Mičkechová – potreby do triedy Myšky

Bzdilíková – papiere, výkresy

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. – člen Rady školy - občerstvenie, sladkosti pre deti

Judr. Jozef Pajer – člen Rady školy -  sponzorský dar pre potreby školy

Ďakujeme rodičom, ktorý majú snahu spoločne sa s nami zapájať do projektov, ktoré si vyžadujú nemalé úsilie a priniesli našej materskej škole pekné výhry pre VAŠE DETI. 

KOLEKTÍV MŠ

Oznam a poďakovanie

V mesiaci október sa naša tridsaťšesťročná Materská škola Milošová 445 dočkala skvelej správy. Pán primátor Ing. Milan Gura nám oznámil rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR ohľadom schválenia projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy našej materskej školy.

Aj napriek snaženiu nášho vedenia, ale aj ochoty našich zamestnancov, ktorí v nutných prípadoch svojpomocne zvládali čiastočné rekonštrukcie, potrebovala naša materská škola nutné opravy a renovácie vyplývajúce z akútneho havarijného stavu.

Aj z tohto dôvodu bol už v roku 2017 predložený spomínaný projekt na zníženie energetickej náročnosti. Už zo samotného názvu vyplývajú následné plánované rekonštrukčné zmeny:

 - rekonštrukcia kotolne- výmena vykurovania tuhým palivom na plynové,

 -výmena okien,

 -kanalizácia,

 -exteriérové zateplenie budovy,

 -renovácia elektroinštalácie.

Celkové oprávnené nákladyna daný projekt boli v mesiaci október roku 2018 schválené vo výške 324 121,73 EUR. Z toho nenávratný finančný prostriedok EÚ a ŠR tvorí hodnotu 307 915,64 EURspolufinancovanie Mesta Čadca 16 206,09 EUR.

Z tohto dôvodu chceme poďakovať Mestu Čadca a pánovi primátorovi Mesta Ing. Milanovi Gurovi za prípravu, spracovanie a predloženie návrhu na spomínaný projekt.

Vďaka snahe zainteresovaných osôb sa teraz môžeme tešiť na plánovanú rekonštrukciu Materskej školy Milošová, ktorá sa má uskutočniť v priebehu mesiacoch aprílaž október v roku 2019.