Aktuálne oznamy

 

POĎAKOVANIE

Materská škola Milošová ďakuje p.poslancom v RŠ Ing. Larišovi a JUDr. Pajerovi za sladkosti do mikulášskych balíčkov.

P. Strýčkovej za krásne sedacie vaky na každú triedu.

P. Szabovej za mikulášske vrecká a špeciálny darček -  vrecká na prezúvky pre každé dieťa. 

 

PRIPRAVOVANÉ AKCIE V MŠ

 VIANOČNÉ FOTENIE - 25.11. 2020 (STREDA) V DOPOLUDŇAJŠÍCH HODINÁCH 

 

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK (PROJEKT) OD 23.11. DO 27.11. 2020 - VIAC INFO  U P. UČITELIEK NA TRIEDACH 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE

 

P. poslancom v Rade školy, JUDr. Pajerovi, Ing. Larišovi za finančný sponzorský dar.

 

Kolektív MŠ Milošová ďakuje rodičom a priateľom školy za sponzorské dary v školskom roku 2020/2021.

p. Chadimová

p. Gerátová

p. Čičková

p. Prívarová

p. Gajdicová

p. Szabová

p. Jašurková

p. Jurištová

p. Floreková

p. Bzdilíková

p. Orieščiková

p. Jurgová

 

Zároveň ďakujeme za aktívnu účasť pri zbere papiera, vďaka ktorému sa nám podarí zabezpečiť hygienické potreby pre Materskú školu. 

Kolektív Materskej školy Milošová ďakuje p. Bzdilíkovi za vodárenské práce a p. Vrtěnovi za obkladačské práce, ktoré v rámci svojho voľného času poskytli úplne zdarma. Aj vďaka nim sa trieda 4 - 5 ročných detí teší z novej umyvárky.

 

 

STRETNUTIE RODIČOV

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a prísnejšie opatrenia sa stretnutie rodičov v MŠ Milošová zatiaľ neuskutoční a odkladá na neurčito. O prípadnom termíne stretnutia vás budeme včas informovať. 

Riaditeľstvo MŠ

 

 

PONUKA KRÚŽKOV 2020/2021

Akadémia vzdelávania Čadca prichádza s ponukou kurzu WoW English pre materské školy - deti 3 - 6 rokov. 

Cena kurzu je na školský rok 120 Eur + 26,40 učebné materiály.

Možnosť absolvovať kurz priamo v Materskej škole Milošová.

Viac info vo vestibule MŠ, prihlášky v triede Motýlikov (5 - 6 ročné deti)

 

 

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Riaditeľka materskej školy, v súlade s dokumentom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydáva pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach: prevádzky a vnútorného režimu materskej školy na školský rok 2020/2021, a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

 

Zákonný zástupca dieťaťa:

 

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Všetky osoby pri vstupe do budovy si dezinfikujú ruky vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. 
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Dieťaťu umyje ruky bežným spôsobom a  odovzdáva ho  výhradne zamestnancovi materskej školy. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku.
 • Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021, oboznamuje sa s informáciami a oznamami, ktoré budú na nástenkách vo vstupných priestoroch, pri triedach a v šatniach detí.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha č.16962).Odporúčame si tlačivo vytlačiť, vypísať a odovzdať učiteľke na triede, aby sa zabránilo predlžovať čas pobytu v šatni vypisovaním tlačiva. Kto nemá možnosť vytlačiť si dané prehlásenie, tomu poskytne tlačivo materská škola.
 • Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 17272 ).
 • Rešpektuje pravidlá nenosiť hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Materská škola zabezpečí prevádzku v bežnom režime  v čase od 6:45 – 16:00 hodiny.