Aktuálne oznamy

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Materská škola Milošová prijme do TPP vyučenú kuchárku. V prípade záujmu kontaktujte vedúcu ŠJ Mgr. Marcelu Zvercovú na tel. čísle 0915 872 231.

Riaditeľstvo MŠ

 

 

🥳Milí rodičia, detičky z MŠ Milošová🥳

Ani sa nám veriť nechce že máme za sebou ďalší školský rok... nebudeme tu vypisovať širokosiahle články, ale chceli by sme sa úprimne z celého srdca poďakovať rodičom, že nám obetavo pomáhali v tomto školskom roku... bolo toho veľmi veľmi veľa a nie je to samozrejmosť. Všetkým detičkám aj rodičom prajeme hlavne pevné zdravie, nech sa v septembri zídeme a môžeme realizovať nové plány. Predškolákom prajeme úspešný štart do školského roka a nech spomínajú na našu MŠ len v dobrom... a na záver by som chcela zverejniť list od rodičov, ktorý dal tomuto školskému roku záverečnú bodku...❤️

KOLEKTÍV MŠ

Fotka Lenky Dufekovej.

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia, 

po prerokovaní so zriaďovateľom (mesto Čadca) bude MŠ Milošová v mesiacoch júl, august 2020 ZATVORENÁ.

V prípade vážneho záujmu o materskú školu bude k dispozícii:

MŠ Janka Kráľa (Žarec) v mesiaci august 2020,

MŠ SNP (Kýčerka) v mesiaci august 2020.

Záväzný záujem o materskú školu v auguste (napíšte ktorú) nahláste najneskôr do piatku 19.06. 2020 na mailovú adresu ms.milosova@gmail.com

Riaditeľstvo MŠ

 

 

 

Rozhodnutie o prijatí dieťata do Materskej školy Milošová na školský rok 2020/2021 si môžete vyzdvihnúť od utorka 16.06. 2020 v dolnej triede. 

Riaditeľstvo MŠ

 

 

 

👏POĎAKOVANIE👏

Materská škola Milošová ďakuje p. Bzdilíkovi za inštalačné vodárenské práce, ktoré bolo nutné urobiť z dôvodu havarijného stavu trubiek v umyvárke, ktorá sa prerába z výhry projektu Domestos. 

Takisto ďakujeme aj p. Veselkovi za ochotu pri vyvážaní neporiadku, ktorý zostal po rozbití starého obkladu.

No a aj nášmu školníkovi p. Kuricovi za všetky tie práce okolo a veru nie je toho málo...

Ďakujeme, že máme takto ochotných rodičov pomôcť, veľmi si to vážime.

Kolektív MŠ

 

 

 

Oznam

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR k otváraniu materských škôl vám oznamujeme nasledovné zo dňa 18.05.2020

 • MŠ sa otvára od 1.6.2020
 • Prevádzka v MŠ bude od 7:00 ho do  16:00 hod ( čas schádzania sa detí je od 7:00- 8:00 )
 • Pri vstupe do budovy si rodič dezinfikuje ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom
 • V triedach bude maximálna počet 15 detí
 • Vzhľadom na kapacitné možnosti MŠ, deti rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke, nezamestnaných rodičov a deti žijúce v spoločnej domácnosti s osobami staršími ako 65 rokov nebudú môcť navštevovať MŠ
 • Prednostne budú prijaté deti rodičov v prvej línii ( zdravotníci, hasiči, záchranári, policajti, deti pedagogických pracovníkov), deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky
 • Deti pri pobyte v MŠ v interiéri a exteréri nemusia nosiť rúška, ale jedno rezervné rúško umiestnite dieťaťu do skrinky
 • Pri prvom vstupe do MŠ podpíše zákonný zástupca Vyhlásenie (viď.Príloha č.2), a toto Vyhlásenie musí rodič predložiť po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni - nižšie na stiahnutie
 • Každý deň ráno sa dieťaťu zmeria telesná teplota, ktorá sa bude zapisovať do Prehlásenia zákonného zástupcu dieťaťa o zdravotnom stave, ktoré rodič podpíše pri odovzdaní dieťaťa učiteľke do triedy - nižšie na stiahnutie
 • Žiadame rodičov, aby sa v šatniach detí zdržiavali minimálny čas najviac 10 minút
 • NENOSIŤ DEŤOM HRAČKY Z DOMÁCEHO PROSTREDIA !
 • Žiadame rodičov, aby podľa zverejnených kritérií prijatia dieťaťa od 01.06.2020 nahlásili na e-mailovú adresu ms.milosova@gmail.com alebo esemeskou na číslo: 0948 298 624 meno dieťaťa a či nastúpi alebo nenastúpi do materskej školy od 01.06.2020!!Termín nahlásenia do 26.05.2020, aby sme mohli vytvoriť skupiny deti – deti budú zmiešané nie len vo svojej triede.
 • Ďalšie informácie budú rodičom poskytované priebežne

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu si stiahnete tu

Vyhlásenie si stiahnite tu

 

 

 

OZNAM

Rozhodnutie o príjatí / neprijatí dieťaťa do MŠ Milošová na šk. rok 2020/2021 oznámime po skončení mimoriadnej situácie. Sledujte naďalej aktuálne oznamy. 

Riaditeľstvo MŠ

 

 

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-case-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/

 

Úhrada príspevkov v školách a školských zariadeniach

 

Mesto Čadca informuje o postupe pri uhrádzaní príspevkov v období mimoriadnej situácie.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 ostávajú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania. V tejto súvislosti informujeme rodičov, resp. zákonných zástupcov detí, že úhrady príspevkov za materské školy, školské kluby, základné umelecké školy, centrum voľného času a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú od 1. apríla až do odvolania pozastavené.

 

 

 

 

OZNAM

 

Mesto Čadca ako zriaďovateľ základných, materských, základných umeleckých škôl a centra voľného času na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu a pokynov ministra školstva oznamuje, že školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca naďalej ostávajú zatvorené až do odvolania.

 • pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
 • posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie sa uskutočnia v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Mesto Čadca doporučuje uskutočniť zápis elektronicky, prípadne poštou. Zápisný lístok je zverejnený na webovom sídle školy. V prípade nejasností kontaktujte riaditeľa základnej školy.     

 

Názov

Riaditeľ

Adresa

 

Základná škola

 

Mgr. Zdenka Maslíková

 

Rázusova 2260, Čadca

 

ZŠ Jána Amosa Komenského

 

Mgr. Anna Dinisová

 

Komenského 752, Čadca

 

Základná škola s materskou školou

 

 Ing. Eva Gurová

Podzávoz 2739, Čadca

 

Základná škola s materskou školou

 

PaedDr. Renáta Rišianová

 

Horelica 429, Čadca

 

Základná škola

 

Mgr. Viera Kubicová

 

M.R.Štefánika 2007, Čadca

 

Základná škola

 

 

PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová

 

 

Milošová u Prívary 477, Čadca

 

 

 

DÔLEŽITÝ OZNAM!!!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16.marca 2020 do 27.marca 2020 vrátane.

Usmernenie ministerky školstva si môžete pozrieť tu

Sledujte aj naďalej oznamy na našej webovej stránke, ktoré budeme v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať.

Riaditeľstvo MŠ

MIMORIADNY OZNAM!!!

Po zasadnutí krízového štábu a z dôvodu mimoriadne zníženého počtu detí zriaďovateľ mesto Čadca rozhodol o zatvorení MŠ Milošová od 12.03.2020 do 18.03.2020.

 

 

POZOR, DÔLEŽITÉ ODPORÚČANIA!!!

Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

 

 

https://www.mestocadca.sk/mesto/2020/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19.html

 

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

 

https://www.skolskyportal.sk/prevadzka-skoly/ministerstvo-skolstva-usmernenie-c-3-k-sireniu-koronavirusu

 

 P O Ď A K O V A N I E

Materská škola Milošová ďakuje kolektívu, rodičom a priateľom školy za sponzorské finančné dary, ktoré sú postupne použité na vybavenie a skrášlenie interiéru a exteriéru materskej školy po rozsiahlych rekonštrukčných prácach v MŠ – napr. položenie podlahovej gumy, žalúzie, koberce do tried, ...

p. Martiniaková               p. Lariš

p. Martiniak                  p. Pajer

p.Jašurková                   p. Rucková

p.Paláriková                   p. Jujeczka

p.Knežiková                   p. Kozáková

p.Švábiková                   p. Liptáková

p.Štetiar                      p. Veselková

p.Mičkechová                 p. Janková

p.Svoboda                     p. Janík

p.Jašurková                   p. riad. Masnicová

p.Targošová                   p. uč. Dufeková

p. Rebrošová                  p. uč. Vašková

p.Gerátová                    p. uč. Čimborová

p.Prívarová                    p. uč. Prívarová

p.Bzdilíková                   p. uč. Miková      

p.Metlická                    p. Zvercová

p.Ruceková                   p. Kuricová

p.Tomčalová                  p. Mitrengová

p.Poláková             

p.Repčíková             

 

Ď A K U J E M E

 

P O Ď A K O V A N I E

Kolektív Materskej školy Milošová 445 ďakuje za sponzorské dary v školskom roku 2019/2020.

p.Liptáková – kancelársky papier

p.Szabová – koberce, sáčky Mikuláš, baliaci papier, rolky, vianočné dekorácie, detské tašky

p.Jurčíková – detské CD

p.Poláková – prefotenie farebných blahoželaní pre deti, kancel. papier

p.Čičková – CD rozprávky, kancelárske papiere

p.Križek – kancelársky papier

p.Kucharčíková – puzzle

p.Švábiková – drevená kuchynka, riady do kuchynky, interaktívne pero s kartičkami

p.Jašurková – far. papiere, pastelky, lepy, veľké papiere, závesy, háčkovaný mravec, dekoračné ozdoby

p.Bzdiliková – koberce

p.Jurištová – živý stromček

Švík – koberecdo triedy 5 – 6 ročných detí

p.Blahuta – CD, DVD

p.Blahutová – hračky pre deti

 

Ď A K U J E M E