Aktuálne oznamy

 

O Z N A M

POPLATKY za materskú školu na mesiac JÚL 2024:

 sa vyberajú elektronicky najneskôr do 10.07.2024

(v tomto termíne je potrebné mať už na účtoch)

 Poplatok a stravné je potrebné poukázať na tieto účty: 

Č. účtu pre poplatky MŠ: 

SK 64 5600 0000 0077 3573 7005

Č. účtu pre poplatok za stravu: 

SK 33 5600 0000 0077 3573 3004

Prosíme všetkých rodičov, aby uhradili poplatok najneskôr v uvedenom termíne na príslušné účty.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 74/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 sa mení týmto Dodatkom č. 6 v článku 2 a po úprave znie nasledovne:

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Čadca prispieva mesačne zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa:

  1. a)  vo veku od 2 do 3 rokov sumou 50,00 EUR
  2. b)  vo veku od 3 do 5 rokov sumou 35,00 EUR
  3. c)  v mesiacoch júl a august sumou 50,00 EUR
  4. d) vo viac detných rodinách na 1. dieťa podľa zaradenia v bode I. Dodatku č. 6,písm. a), b), c), na ďalšie dieťa 25 EUR

 

 

Prosba o pomoc pri hlasovaní

Vážení rodičia, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri hlasovaní v projekte Tesco- "Vy rozhodujete, my pomáhame". Každý zákazník, ktorý od 15. júla do 11. augusta 2024, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekt Materskej školy Milošová je zameraný na výstavbu pódia pred budovou MŠ, na organizáciu detských vystúpení a hudobných vystúpení v letnom období. Za každý vhodený žetón vopred ďakujeme.  Veríme, že s Vašou pomocou bude Materská škola Milošová opäť o niečo krajšia pre Vaše deti. 

ĎAKUJEME ZA PODPORU. 

   

       

Vážení rodičia, 

rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ Milošová na školský rok 2024/2025 si môžete prevziať v termíne po 15.06.2024 u riaditeľky MŠ. 

Pondelok:   10,00 hod. - 15,30 hod.

Streda:      12,00 hod. - 15,30 hod. 

Piatok:       10,00 hod. - 15,30 hod.  

 

V prípade potreby - informácie na čísle telefónu:

0918 324 989 - riaditeľka MŠ