Aktuálne oznamy

 

Ďakujeme p. Lenke Jurištovej, ktorá darovala MŠ Milošová krásny vianočný stromček, ktorý zdobí školskú záhradu.

 

 

O Z N A M

POPLATKY za materskú školu na mesiac  DECEMBER 2023:

sa vyberajú elektronicky najneskôr do 08.12.2023 (piatok).

Poplatok a stravné je potrebné poukázať na tieto účty:

Č. účtu pre poplatky MŠ: 

SK 64 5600 0000 0077 3573 7005

Č. účtu pre poplatok za stravu: 

SK 33 5600 0000 0077 3573 3004

Rodičom, ktorým nebude oznámená iná suma za stravnú jednotku, platia paušálne za stravu tak, ako bolo dohodnuté na Rodičovskom združení (postupujte podľa informačného letáku, ktorý vám bol odovzdaný pri prvej elektronickej platbe, nie podľa programu jedáleň.sk).

Suma poplatkov za stravu:

Ak dieťa poberá:

desiata+obed+olovrant - 45 eur+5eur réžia

desiata+obed - 35 eur+5 eur réžia

Predškoláci:      

desiata+obed+olovrant - 15 eur+5eur réžia

desiata+obed - 7eur+5eur réžia

 

Prosíme všetkých rodičov, aby uhradili poplatok najneskôr v uvedenom termíne na príslušné účty.

  

 

POĎAKOVANIE

ĎAKUJEME P. STRÝČKOVEJ A P. MRAVCOVEJ ZA SPONZORSKÝ DAR DO MIKULÁŠSKYCH BALÍČKOV VO FORME SLADKOSTÍ PRE VŠETKY DETI MŠ MILOŠOVÁ.

 

ZÁROVEŇ SA CHCEME POĎAKOVAŤ P. LIPTÁKOVEJ ZA OCHOTU A POMOC S DEŤMI PRI ORGANIZÁCII KORČULIARSKEHO KURZU POČAS CELÉHO TÝŽDŇA. 

  

 

 

!!! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!

VÁŽENÍ RODIČIA,

OD 01.11.2023 PRECHÁDZA MŠ MILOŠOVÁ NA ELEKTRONICKÚ PLATBU ZA MŠ

 

Platenie poplatku za MŠ:

Poznámka pre príjemcu: poplatok MŠ+ meno dieťaťa

Variabilný symbol: uvedený na papieriku (VS je rovnaký pre stravu aj pre poplatok pre MŠ)

Č. účtu pre poplatky MŠ: SK 64 5600 0000 0077 3573 7005

V prípade, že si rodič zadá trvalý príkaz, je potrebné ho zadať v termíne najskôr od 4, najneskôr do7 dňa v mesiaci.

Ak si rodič nezadá trvalý príkaz, je potrebné zaplatiť najneskôr do 7 dňa v danom mesiaci.

Prosíme rodičov, aby si sledovali vek dieťaťa v prípade platenia poplatku za MŠ a zároveň dochádzku dieťaťa do MŠ, ak si je rodič vedomí, že jeho dieťa nenastúpi do MŠ celý mesiac, je potrebné o tejto skutočnosti upovedomiť aj MŠ.

Poplatky MŠ (VZN mesta Čadca):

  1. a) vo veku od 2 do 3 rokov sumou 50 eur
  2. b) vo veku od 3 do 5 rokov sumou 35 eur
  3. c) v mesiacoch júl a august sumou 50 eur
  4. d) vo viac detných rodinách na 1. podľa zaradenia v bode 1. Dodatku č. 6, písm. a), b), c) na ďalšie dieťa 25 eur.

Deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie poplatok neplatia.

 

                                 

Platenie poplatku za stravu v ŠJ:

Poznámka pre príjemcu: poplatok strava+ meno dieťaťa

Variabilný symbol: uvedený na papieriku (VS je rovnaký pre stravu aj pre poplatok pre MŠ)

Č. účtu pre poplatok za stravu: SK 33 5600 0000 0077 3573 3004

V prípade, že si rodič zadá trvalý príkaz, je potrebné ho zadať v termíne najskôr od 4, najneskôr do7 dňa v mesiaci.

Ak si rodič nezadá trvalý príkaz, je potrebné zaplatiť najneskôr do 7 dňa v danom mesiaci.

Odhlasovanie stravy: na priloženom papieriku máte uvedené prihlasovacie údaje- prihlasujete sa na www.jedalen.sk(prihl. meno- váš email, heslo- na papieriku- môžete si ho následne sami v programe zmeniť),  v prípade odhlásenia na celý deň musíte zaškrtnúť všetky tri položky- desiata, obed, olovrant. Odhlasovanie v programe je možné najneskôr do 07:00h.

Rodičia, ktorým tento spôsob nebude blízky, prípadne u nich nastanú technické problémy, sa môžu naďalej odhlasovať telefonicky, prípadne sms, mailom p. vedúcej ŠJ najlepšie deň vopred, prípadne do 08:00h.

Suma poplatkov za stravu:

Ak dieťa poberá: desiata+ obed+ olovrant- 45e. +5e. réžia

                             desiata+ obed- 35e. + 5e. réžia

Predškoláci: desiata+ obed+ olovrant- 15e.+ 5e. réžia

                      desiata+ obed- 7e.+ 5 e. réžia

 

Každý zákonný zástupca dostane pokyny k platbe na triede u pani učiteľky. Prosíme rodičov, ktorých deti momentálne nenavštevujú MŠ kvôli chorobnosti, aby si prišli čo najskôr vyzdvihnúť údaje k platbe. 

Ďakujeme za pochopenie.