Aktuálne oznamy

  

 

Oznam – letné prázdniny 2024 

Oznamujeme rodičom, že naša Materská škola Milošová 445 bude mať prevádzku

v mesiaci JÚL 2024.

Nakoľko sme otvorení pre 2 materské školy (MŠ Milošová, MŠ Podzávoz), z kapacitných dôvodov preto prosíme pracujúcich rodičov, aby nahlásili záväzný záujem o prevádzku v období od  02.05. – do 20.05. 2024 na triedach.

Pozor, zmena poplatku na mesiac júl:

Podľa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca: Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Čadca

prispieva mesačne zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa:

 1. a) vo veku od 2 do 3 rokov sumou 50,00 EUR
 2. b) vo veku od 3 do 5 rokov sumou 35,00 EUR
 3. c) v mesiacoch júl a august sumou 50,00 EUR
 4. d) vo viac detných rodinách na 1. dieťa podľa zaradenia v bode I. Dodatku č. 6, písm. a), b), c), na ďalšie dieťa 25 EUR

To znamená, že za každé dieťa sa platí suma 50,00 EUR, ak má súrodenca v MŠ - jeho súrodenec platí 25,00 EUR.

Ďakujeme za pochopenie.

 

  

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v čase :

od 02.05.2024  -  20.05.2024

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo si ju môžete stiahnuť z webovej stránky MŠ v čase zápisu- www.msmilosova.sk

Prednostne budú prijaté deti:

 1. podľa § 59 školského zákona č.245/2008 Z.z.budú prednostne prijaté deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne.
 2. deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku, bol im odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania 
 3. deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023, má na školský rok 2024/2025 len dieťa, ktoré dovŕši štyri roky do 31. augusta 2024. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 na školský rok 2024/2025 sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v čase od 2. mája 2024 do 20. mája 2024
 4. ďalej deti podľa postupnosti – 3 ročné deti.

Ostatné podmienky prijímania detí:

 1. deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu,
 2. deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
 3. podľa kapacitných možností materskej školy aj deti od dovŕšenia dvoch rokov veku, ktoré majú osvojené hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (dieťa nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa).

O prijatí / neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka školy do 30.júna 2024. Rozhodnutia si rodičia,  zákonní zástupcovia detí, prevezmú osobne v MŠ podľa pokynov riaditeľky školy- všetky aktuálne informácie budú zverejňované na web stránke- www.msmilosova.sk v sekcii oznamy, prípadne všetky potrebné informácie môžete konzultovať osobne, prostredníctvom emailovej komunikácie: ms.milosova@gmail.com alebo telefonicky: 0918 324 989.

 

 

 

 

2% dane pre vaše deti 

Občianske združenie "Štvorlístok Milošová"

Ďakujeme rodičom a priateľom Materskej školy Milošová 445, ktorí sa rozhodnú darovať 2% dane našej Materskej škole. Tlačivá na poukázanie 2% dane sú k dispozícií v šatňových skrinkách, na tabuli vo vestibule alebo u p. učiteliek na triedach.

Ak disponujete vlastným tlačivom - potrebné údaje:

Obchodné meno (názov): Štvorlístok Milošová

IČO: 54481520 

ĎAKUJEME