Školský vzdelávací program

Vízia materskej školy

„Chceme byť materskou školou, v ktorej sa deti učia so sebou samým o sebe, s prírodou o prírode, s ľuďmi o ľuďoch.“

Názov Školského vzdelávacieho programu vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a z podmienok, ktoré materská škola má. Tvoril sa v súlade zo zaužívaným pomenovaním projektu Škola podporujúca zdravie - Štvorlístok. Preto aj Školský vzdelávací program Materskej školy Milošová 445, 022 01 Čadca má tento názov.

Vlastné ciele a poslanie výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole Milošová 445, v rámci ŠVP Štvorlístok budeme realizovať v týchto rovinách.

1. Príroda

2. Zdravie

3. Kultúra

4. Tradície

V súvislosti s jednotlivými rovinami ŠVP preto obohacujeme výchovu a vzdelávanie o prírodovedné poznávanie formou priameho kontaktu detí s prírodou, rozvíjanie estetického vnímania a prežívania prírody, environmentálne cítenie a chápanie ochrany životného prostredia. Zážitkovou formou podporujeme zachovávanie kultúry a tradícií v našej obci, čím pestujeme u detí cit ku kráse, k tradičnému uchovávaniu dedičstva našich predkov a posilňujeme úctu ku kultúrnym a národným hodnotám.

Materská škola Milošová 445, sa stala členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike a od 01. februára 1995 ako prvá v okrese Čadca získala Certifikát o prijatí do národnej siete Škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Aj napriek tomu, že MŠ SR sa ďalej nezaoberá otázkou fungovania projektu Škola podporujúca zdravie, Materská škola Milošová 445, Čadca pokračuje v rozpracovaných aktivitách tohoto projektu, pretože je to v prospech zdravia našich detí. Taktiež Školský vzdelávací program Materskej školy Milošová 445, (okrem iných úloh) je zameraný na zdravie detí.

Školský vzdelávací program MŠ Milošová 445, 022 01 Čadca je aktualizovaný a dopĺňaný podľa potreby. Zo školského vzdelávacieho programu pedagogickí zamestnanci vypracúvavajú Učebné plány pre výchovno - vzdelávací proces, úlohy, ktoré si stanovia pre nový školský rok pretavia do práce s deťmi. Školský vzdelávací program MŠ Milošová 445 je k nahliadnutiu v Materskej škole a u zriaďovateľa MESTO Čadca –  OŠKMaŠ.

Zverejňovanie

Tu nájdete zverejnenie faktúr, objednávok a zmlúv MŠ Milošová.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr sa riadi zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zverejnené faktúry

2023: (xlsx)

2022: (xlsx)

2021: (xlsx)

2020: (xlsx)

2019: (xlsx)

2018: (xlsx)

2017: (xlsx)

2016: (xlsx)

2015: január - december (xls)

2012: január - marec (xls), apríl - máj (xls)

2011: (doc1, doc2): január+február (pdf), marec (pdf), dalšie mesiace

Zverejnené objednávky

2023: (xls)

2022: (xls)

2021: (xls)

2020: (xls)

2019: (xls)

2018: (xls)

2017: (xls)

2016: (xls)

2015: január - december (xls)

2012: január - marec (xls), apríl - máj (xls)

2011: (doc1, doc2): január+február+marec (pdf), ďalšie mesiace

Zoznam zmlúv

2023: (xls)

2022: (xls)

2021: (xls)

2020: (xls)

2019: (xls)

2018: (xls)

2017: (xls)

2016: (xls)

2018: Zamestnávateľská zmluva NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Školská jedáleň - faktúry

2023: (xls)

2024: (xls)

Školská jedáleň - zmluvy

2023: (xls)

Aktualizačné vzdelávanie

2022_2023: (pdf)

2023_2024: (pdf)

2023_2024: (pdf)