2% dane pre vaše deti

Občianske združenie "Štvorlístok Milošová"

Ďakujeme rodičom a priateľom Materskej školy Milošová 445, ktorí sa rozhodnú darovať 2% dane našej Materskej škole. Tlačivá na poukázanie 2% dane sú k dispozícií v šatňových skrinkách, vo vestibule na hlavnej tabuli alebo u p. učiteliek na triedach. Ak disponujete vlastným tlačivom - potrebné údaje:

Obchodné meno (názov): Štvorlístok Milošová

IČO: 54481520 

ĎAKUJEME

 

Fotografie štvorlístok | fotobanka Fotky & Foto

Materská škola Milošová

Chceme byť materskou školou, v ktorej sa deti učia so sebou samým o sebe, s prírodou o prírode, s ľuďmi o ľuďoch.

Predrimárne vzdelávanie

Pre deti predprimárneho vzdelávania zabezpečujeme celodennú starostlivosť. Dieťa v našej MŠ absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. 

Od septembra 2021 sa Slovensko pripája ku krajinám, ktoré majú zakotvenú povinnosť absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie. V našich podmienkach je ňou povinné predprimárne vzdelávanie detí v dĺžke trvania jeden školský rok, čo znamená, že všetky deti vo veku piatich rokov absolvujú vzdelávacím programom riadené vzdelávanie na základe povinnosti, ktorá je stanovená zákonom. 

V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí pripravujú pre deti bohatý edukačný program. Prevádzkoví zamestnanci svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.

Šťastné deti - spokojní rodičia

Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov (rodičov) detí so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň splniť kritéria absolvovania predprimárneho vzdelávania.

Vytvorením lásky plného, radostného a priateľského prostredia sa snažíme docieliť spokojnosť u detí, ktoré našu materskú školu navštevujú.

Naši maskoti

Šťastlivko

Žabka Skákajlabka

Naším cieľom je vytvoriť pre deti také prostredie, aby do materskej školy chodili s radosťou a aby rodičia maximálne využili materskú školu pre zdravý, telesný a rozumový rozvoj svojho dieťaťa.